0°C

Glastuinbouw Nederland blij met positieve houding minister Jetten over SDE

“We hebben de oplossing voor de SDE-problematiek nog niet in handen, maar ik ben blij met de positieve grondhouding van minister Jetten voor Klimaat en Energie.” Dat is de eerste reactie van voorzitter Adri Bom-Lemstra na afloop van het gesprek op woensdagmiddag 7 september. “Van beide kanten is het belang uitgesproken dat de energietransitie niet mag stilvallen.” De ruim zevenhonderd brieven van verontruste telers, die voorafgaand aan het gesprek werden overhandigd, gaven een duidelijk sig-naal dat de nood in de sector hoog is.

Aanleiding voor het overleg tussen een delegatie van de glastuinbouwsector en de minister was de problematiek rond de SDE-subsidie voor de bestaande projecten. Die subsidie is noodzakelijk om de gerealiseerd projecten en daarmee de energietransitie draaiende te houden. Vanwege de huidige koppeling van die subsidie aan de gasprijzen, dreigen de es-sentiële voordelen van de SDE te verdampen. Daarmee komen lopende projecten nadruk-kelijk op de tocht te staan. Deze ontwikkelingen stralen ook af op de nieuw te realiseren projecten om de CO2-doelen van de glastuinbouw te kunnen behalen.

“Met ons is de minister van mening dat de warmtetransitie niet mag stilvallen”, zegt Adri Bom-Lemstra. “Wij hebben nogmaals benadrukt dat dit niet alleen grote gevolgen heeft voor de glastuinbouwsector, maar ook voor de verbinding met de bebouwde omgeving waaronder bijvoorbeeld ook zwembaden of scholen. Met innovaties en investeringen uit de glastuinbouw kunnen immers heel veel huizen worden verwarmd. Als de lopende projecten geen SDE meer ontvangen, vanwege koppeling aan de gasprijs, vallen projecten stil en worden geen nieuwe trajecten opgepakt.”

In het gesprek werd aangegeven dat in het nieuwe energieconvenant, dat dit najaar ter on-dertekening voorligt, deze hobbels moeten worden weggenomen. “De minister erkent dat de glastuinbouwsector goed is georganiseerd en zeer belangrijk naar de toekomst toe.” Dat neemt niet weg dat het Kabinet voor de acute financiële hulp in de huidige energiecrisis nog enkel inzet op huishoudens. “Maar wel in het besef van minister Jetten dat de glas-tuinbouw met haar voorlopers van groot belang is om de klimaatdoelen te halen. Versnel-ling van dat proces is van groot belang.”

Minister Jetten zei begrip te hebben voor de zorgen die er leven onder veel ondernemers in de glastuinbouw. Bij de overhandiging van de brandbrief namens de glastuinbouwsector in januari van dit jaar, benadrukte hij al dat er extra schouders onder de energietransitie moeten worden gezet. In het besef dat er vandaag nog geen oplossing kan worden geboden voor die kritieke situatie, liet hij wel weten de zorgen en de nood van de ondernemers te onderkennen.

Op heel korte termijn komt een team van glastuinbouwspecialisten en een vertegenwoor-diging van de ministeries van LNV, EZK en Financiën bij elkaar om te kijken hoe de ge-schetste situatie kan worden opgelost. Ondertussen gaan de inspanningen van Glastuin-bouw Nederland om de financiële pijn van de crisis te verzachten onverminderd door.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl