0°C

Verlaag belastingdruk door milieu-investeringen

De energiekosten nemen toe. Als boerenbedrijf is het slim om te kijken naar oplossingen om het energieverbruik te verminderen. Niet alleen op last van de milieuwetgeving.

Om de belastingdruk te verlagen kunnen investeringen in duurzame energieopwekking interessant zijn. In de vorm van zonne- en windenergie op het dak of land, maar ook middels warmte-koudeopslag in de glastuinbouw en het opwekken van energie uit biomassa.

Al sinds 2008 werkt de agrosector aan energie en klimaat in de landbouw om bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. De agrarische sector zet grote stappen in het energieneutraal maken van de agrarische productie en voorziet zonder de glastuinbouw voor zo’n 80 procent in zijn eigen energiebehoefte, publiceerde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2018 naar aanleiding van het Voortgangsrapport Agroconvenant 2008-2018.

Verbruik energie

Het energiegebruik in de landbouw daalde daarnaast van 153 PJ in 1990 naar 122 PJ in 2016. Eén petajoule staat gelijk aan 277,78 miljoen kWh en dat is voldoende voor 15.000 huishoudens. Het totale energieverbruik (niet alleen elektriciteit) in Nederland wordt gesteld op ongeveer 3.000 petajoule per jaar. Waarbij de landbouw ongeveer 6 procent verbruikt.

Investeren

Bijna de helft van de boeren is betrokken bij duurzame-energieopwekking. Een kwart van de agrarische ondernemers heeft daarbij zonnepanelen, stelt RVO. Ruim 60 procent van de agrarisch ondernemers wil in de nabije toekomst geld steken in bijvoorbeeld een nieuwe stal of schuur, maar ook in energieopwekking en mechanisatie. Dit onderzocht Nieuwe Oogst recent onder bijna 1.600 respondenten in alle agrarische sectoren. Uit onderzoek van de overheid, is gebleken dat zo’n driekwart van de ondernemers in de land- en tuinbouw bereid is emissies te reduceren, mits dit kosteneffectief is.

Close up view of engineer working with electric screwdriver drill installing solar panel to metal base

De overheid biedt voor 2022 verschillende subsidiemogelijkheden en investeringsaftrekken. Wij hebben de meest voorkomende belastingvoordelen en subsidies voor landbouwbedrijven op een rij gezet:

EIA: Energie-investeringsaftrek

Een fiscale stimuleringsregeling om te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
Investeringsaftrek: 45,5%

KIA: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

Een subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines.

SDE++: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Een stimulering voor emissiereductie en duurzame energieproductie met zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof.

Voor stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij is er fiscale subsidie mogelijk in de vorm van MIA en Vamil.

MIA: Milieu-investeringsaftrek

Een fiscale stimuleringsregeling om te investeren in milieuvriendelijke technieken.
27%, 36% of 45% investeringsaftrek

Vamil: Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Met de Vamil mag je 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven waarmee een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat.

POP3+ – Plattelandontwikkelingsprogramma

Er zijn er diverse provinciale en gemeentelijke regelingen die onder het plattelandontwikkelingsprogramma (POP3) vallen. Het programma is verlengd tot en met 2022.

MIT – Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Voor het stimuleren van technische innovaties op het gebied van duurzame dierlijke producten.

Bron: subvention.nl

Door: Yildiz Celie

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Voor meer informatie, kunt u onze Facebook pagina bezoeken!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Heeft u ook een mooi verhaal voor de Westfrieskrant?

Tip onze redactie!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl